Calendari

dijous, 30 d’abril de 2020

AVALUACIÓ 3R TRIMESTRE EDUCACIÓ FÍSICA

AVALUACIÓ 3r TRIMESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA
Per avaluar els alumnes en aquest tercer trimestre, es tindran en compte els següents aspectes:
Criteris de qualificació
S’han d’entregar TOTES LES FEINES, de MANERA CORRECTA i dins el TERMINI INDICAT. Aleshores es farà la següent valoració:
  • A través de la mitjana de totes les tasques proposades les quals seran valorades amb una puntuació de 0 a 10.

Instruments d’avaluació 
Les activitats, tasques, projectes, treballs, formularis, presentacions, vídeos... i tots aquells que consideri el professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d'avaluació.

Programa de recuperació
L’alumnat amb una avaluació suspesa seguirà les feines programades pel 3r trimestre. Si les entrega TOTES, de MANERA CORRECTA i dins el TERMINI INDICAT  haurà recuperat l’avaluació suspesa i, per tant, aprovarà l’assignatura. 
Aquells alumnes amb les dues avaluacions suspeses seguiran un pla específic per recuperar els dos trimestres anteriors. S’han d’entregar TOTES LES TASQUES, DE MANERA CORRECTA i dins el TERMINI INDICAT. L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d'activitats, controls, etc. proposats en aquest tercer trimestre.
Si no s'entreguen en aquest termini, la nota màxima de la tasca sols podrà arribar a la meitat de la puntuació total.

Consideracions
Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS
En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, exàmens, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:

Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15: 8x0'15=1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7,  la mitjana és 5+7= 12
12/2= 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre
6+1'2= 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7'2